Drets d'autor

Tots els treballs publicats, tant si és imprès o digital, es troba sota la llei de drets d’autor i s’estenen a tots els països. El material publicat per la Trinitarian Bíble Society, tant al Regne Unit com a les nostres sucursals internacionals (incloent tot el que anem publicant en aquest lloc web), sense excepció, no es pot reproduir en qualsevol format o durada sense permís escrit de la Societat.
Si necessites permís per reproduir els nostres materials o per fer mencions extenses, us animaríem a llegir primers les següents Preguntes freqüents (FAQs) pel que fa a drets d’autor, i llavors si és necessari contactar-nos amb qualssevol consulta concreta o petició: https://www.tbsbibles.org/page/Copyright